Lemont AB har upprättat och skall vidmakthålla ett dokumenterat kvalitetssystem som styrmedel, för att säkerställa att våra produkter uppfyller specificerade krav.

Lemont ser kvalitetsbegreppet som ett av de viktigaste elementen i sin strävan mot total kundservice.

Kvalitetssystemet innefattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget och kvalitets- handboken visar i vilket förhållande dessa aktiviteter står till varandra.

Härigenom bildar kvalitetssystemet ett nätverk av rutiner och system som skall efterlevas i arbetet med våra produkter och deras kvalitet. Det åligger därför varje medarbetare att aktivt arbeta för att produkterna uppfyller fastställda krav och specifikationer, samt att leverans sker i rätt tid till överenskomna villkor.

Ett strukturerat kvalitetssystem är en värdefull resurs för ledningsgruppen vid optimering och styrning av kvaliteten med hänsyn till risk, kostnad och resultat.

Företagsbanner (jul)

Inducore är en industrikoncern verksam inom
områdena 
fordonspåbyggnader, systemlösningar
och komponenttillverkning.