Kvalitet, Miljö & Hållbarhet

Mätbara mål och ständiga förbättringar utgör en central del av det kvalitets- och miljöarbete som Lemont bidrar aktivt till.

Policy

Företagsledningen för Lemont AB har definierat och dokumenterat företagets policy och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att kvalitetspolicyn är förstådd inom företaget. Varje chef ansvarar för att kvalitetspolicyn tillämpas och upprätthålls inom sina respektive ansvarsområden.

Vår kvalitetspolicy

Organisationen skall uppfylla kundernas och övriga intressenters behov och krav. Vi skall leverera produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.
Organisationen arbetar för ett noll-fels tänkande.
Vi skall alltid arbeta med ständiga förbättringar i alla våra processer.

Miljö

Kvalitet & miljö är högprioriterade områden och hörnstenar i Lemonts alla verksamheter. Engagemanget för kvalitets- och miljöarbetet genomsyrar hela vår organisation och bedrivs i egenutformade verksamhetsmodeller där vi utgår ifrån standarderna ISO 9001 och ISO 14001 samt 3834-2 och 15085-2

Miljöledningssystemet syftar till att strukturera ett miljöarbete för att forma ett företag som möter dagens och framtidens krav. I en framtid där konkurrensen hårdnar är det viktigt att kontinuerligt effektivisera verksamheten i enlighet med de krav som samhället, myndigheter och företagets kunder och personal ställer.

Syftet med miljöledningssystemet är:

Code of conduct/Visselblåsar policy

Vi har dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam uppförandekod, en dokumentation av värderingar och löften som beskriver våra spelregler, hur vi alla förväntas agerar på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Certifikat

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 3834-2:2005
EN15085-2

Certifikat för nedladdning:

Kontakta oss

På vår webbplats hittar du information om Lemont och vad vi erbjuder kunder som söker en kvalificerad produktionspartner inom metallbearbetning.

Vi som arbetar hos Lemont inspireras av visionen att våra kunder ska uppfatta oss som sin bästa produktionspartner.