Lemont AB har upprättat och skall vidmakthålla ett dokumenterat kvalitetssystem som styrmedel, för att säkerställa att våra produkter uppfyller specificerade krav.

Lemont ser kvalitetsbegreppet som ett av de viktigaste elementen i sin strävan mot total kundservice.

Kvalitetssystemet innefattar alla kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget och kvalitets- handboken visar i vilket förhållande dessa aktiviteter står till varandra.

Härigenom bildar kvalitetssystemet ett nätverk av rutiner och system som skall efterlevas i arbetet med våra produkter och deras kvalitet. Det åligger därför varje medarbetare att aktivt arbeta för att produkterna uppfyller fastställda krav och specifikationer, samt att leverans sker i rätt tid till överenskomna villkor.

Ett strukturerat kvalitetssystem är en värdefull resurs för ledningsgruppen vid optimering och styrning av kvaliteten med hänsyn till risk, kostnad och resultat.